• Lupin

  ODLING

  Kvävefixerande gröda som odlas på lätta, varma jordar upp till Mellansverige. Uppgifter om förfruktsvärde saknas. Bör ligga något under ärter. Proteinhalt i nivå med soja.

  SÅDD

  Vårplöjning är att föredra då marken blir snabbare varm. Sådjup max 3 cm. Ogrenade sorter ska ha något högre plantantal per kvadratmeter. Utsäde 160 till 180 kg/ha.

  SORTVAL

  Grenade sorter konkurrerar bättre mot ogräs och avkastar mer än ogrenade, men mognar ojämnare. Ogrenade samodlas helst med spannmål. Utsäde ympas vid förstagångsodling.

  GÖDSLING

  Inget kväve behöver tillföras då lupinen fixerar sitt eget kväve. Behovet av fosfor och kalium är lägre än för ärter.

  OGRÄS

  Odlas i första hand på fält med lite ogräs. Få registrerade preparat. Bekämpning före sådd är antagligen prioriterat. Harvning i ekoodling, men plantan är känslig i hjärtbladsstadiet.

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Inga idag kända växtföljdssjukdomar, men bör inte odlas oftare än vart 5 år. Smakligt för vilt, men detta är troligen ett mindre problem vid större odlingar.

  SKÖRD

  Kan tröskas i renbestånd eller samodlas för ensilering ihop med spannmål. Sen tröskning, oftast i oktober när baljorna är mörka, bladen har trillat och fröerna ligger lösa i baljorna.