• Lin

  ODLING

  Presskakan vid oljetillverkningen blir proteinfoder. Odlas max vart 5:e till 8:e år. Mycket packningskänslig. Frostkänsligt vid uppkomst och blomning.

  SÅDD

  Fungerar bäst på varma vattenhållande fastmarksjordar. Sås grunt i fuktig jord. Höstharvning ger jämnare såbädd. Lågt plantantal minskar risk för liggsäd/svamp. Utsäde 60 till 80 kg/ha.

  SORTVAL

  Huvudsorten heter Taurus, men det börjar komma andra med liknande egenskaper.

  GÖDSLING

  Kvävebehovet ligger mellan 65 till 85 kilo per ha. Tillförs gärna som NPK.

  OGRÄS

  Lin är känslig för ogräskonkurrens, särskilt från rotogräs. Ogräs kan ofta bekämpas effektivt kemiskt. Ekoodling av lin är svårt eftersom plantan lätt skadas vid ogräsharvning.

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Utsädet bör betas mot linjordloppa. Angrepp kan ske av bomullsmögel och gråmögel men det är sällan aktuellt med bekämpning. Detsamma gäller trips och linvecklare.

  SKÖRD

  Moget när frökapseln är brun/fröna rasslar i kapseln. Bör prioriteras vid skörd. Tröskas bäst i sol och blåst. Viktigt med skarp kniv och rätt inställning på tröskan.