• Ärter

  ODLING

  Bör inte odlas oftare än vart 6 till 8 år i växtföljden. Trivs bäst och mognar jämnast på lättare väldränerade jordar med bra struktur. Styva leror bör undvikas.

  SÅDD

  Undvik markpackning vid sådd. Jämn såbädd, men måste inte vara finbrukad. Så 200 till 300 kg per ha på 5 till 6 cm djup. Ökad utsädes- mängd vid ogräsharvning.

  SORTVAL

  Vid sortval viktigt att väga in avkastning, proteininnehåll, höjd vid skörd och tusenkornsvikt (påverkar utsädes- kostnaden). Äldre sorter har högre proteininnehåll.

  GÖDSLING

  Inget kväve behöver tillföras. Fosfor och kalium i första hand i låga fosfor- och kaliumklasser.

  OGRÄS

  I konventionell odling finns preparat som klarar de flesta ogräs, utom trampört, jordrök och dån. I ekoodling krävs effektiv ogräsharvning eller samodling med stråsäd.

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Allvarligast är svampsjukdomen ärtrotröta som inte kan bekämpas annat än genom god växtföljd. Olika insektsangrepp bekämpas kemiskt.

  SKÖRD

  Tröskas tidigt innan de sjunker ihop eller drösar. Ibland kan kemisk avdödning tilllämpas i konventionell odling. Skörden brukar ligga mellan 2 och 5 ton per hektar.